جعبه

فوايد تخم مرغ در طب سنتي

فوايد تخم مرغ در طب سنتي

زرده تخم مرغ گرم و تر، موافق مزاج سوداوى مزاج ها، كثيرالغذا، قليل الفضول، مقوى دل و بدن، مفيد خراشيدگى و جراحت اندك معده و روده و مثانه و خونريزى داخلى، مانع ريزش رطوبت گرم زكام به سينه، مصلح سينه و تقويت كننده كسي است كه خون از او دفع شده و ضعفي كه از خون گرفتن ايجاد شده را رافع است.

* در صورت پختن تخم مرغ با سركه بندآورنده طبع (يبوست آور) و مانع ريختن مواد فاسد و ليزابه به معده است.

* خوردن تخم مرغ با سماق و مازو و هسته مويز و انگور و امثال آن جهت اسهال مراري، با مصطكي و مانند آن جهت درد شكم و با تره تيزك و نمك و پنيرمايه شتر مقوى باه (قواي جنسي) و محرك شهوت مي باشد.

* خوردن زرده تخم مرغ خام زهر مار را خنثى مي سازد.

[caption id="attachment_3198" align="alignnone" width="300"] فوايد تخم مرغ در طب سنتي[/caption]

* خوردن زرده تخم مرغ خام سوزش مثانه را برطرف و صداى گرفته را باز مي كند.

* تخم مرغ نيم بند داراى غذائيت كامل و جهت اطفال قائم مقام شير مادر مي باشد.

* خوردن تخم مرغ نيم بند با مقدارى نخودى كندر مفيد سرفه، با تخم كتان مفيد تنگ نفس و با كمي نمك و كندر و انزروت چاق كننده اي بي نظير است.

* ضماد تخم مرغ نيم بند با روغن گل سرخ يا بادام و سائيده بابونه ورم چشم و ورم نشيمنگاه و فرج را فرو مي نشاند.

* ضماد تخم مرغ نيم بند با موم روغن (موم را كه با روغن روى آتش حل كرده باشند) ورم اعضاء را نرم و تمام مي سازد.

* ضماد پخته تخم مرغ كه چندان سفت نشده باشد با زعفران و روغن كنجد يا بادام كه بر مقعد اندازند ورم و درد و ضربان بواسير را سودمند مي باشد.

* انداختن همين ضماد بر پشت چشم ضربان چشم را رفع مي كند.

[caption id="attachment_3199" align="alignnone" width="300"] فوايد تخم مرغ[/caption]

* انداختن تخم مرغ نرم پخته بر مقعد شقاق را فايده كرده ترك آن را به هم مي آورد.

* خوردن تخم مرغ نيم بند و آرد جو خونريزى بالا و پائين يعنى بينى و سينه و شكم و حيض را قطع مي كند.

* ضماد تخم مرغ نيم بند بر پشت چشم، درد چشم را نافع و جهت جراحت مقعد نافع و جراحات بد، امثال سودا و سفليس، سوختگى از آب و آتش و آفتاب را سودمند و نافع تاول زدن آن مي شود. زدن زرده و سفيده آن به هم و ماليدنش به محل سوختگى نيز داراى همين خاصيت مي باشد.

* چكاندن زرده و سفيده زده تخم مرغ با سائيده كندر يا عدس با پوست سائيده تخم مرغ در بينى جلوگيرى از خونى كه از پرده هاى بينى آيد مي كند.

* اماله زده زرده و سفيده تخم مرغ با سائيده ى (ناخنك) جهت زخم معده و روده و درد آن پرفايده و شياف آن با روغن بادام كه پنبه طبيعى به آن آغشته بردارند ضربان و درد مقعد و فرج را رفع مي كند.

[caption id="attachment_3200" align="alignnone" width="300"] فوايد تخم مرغ[/caption]

زرده تخم مرغ عسلي نزديك به سفتي با قوام مشابه عسل كه به اندازه كافي در معرض حرارت قرار گرفته و امكان انتقال بيماري هايي نظير سالمونلا در آن از بين رفته است در طب سنتي از جمله غذاهاي پر انرژي و زود هضم شمرده مي شود كه استفاده از آن خصوصا جهت كودكان در حال رشد توصيه مي شود

* ماليدن زرده و سفيده آن با كافور بر پيشانى درد سر گرم را كه از حرارت باشد فرو مي نشاند.

* پوست تخم مرغ جلادهنده و جمع كننده و قاطع خون بينى و جرب و حكه (خارش) و ماليدن پوست سائيده آن با مايع او بر صورت پوست صورت را به جلا آورده لك هاى بدرنگ آن را رفع مي كند.

* دميدن پوست سوزانده سائيده او كه مثل غبار شده، (كه در سوزاندن زياد نسوخته و سياه نشده باشد) داخل بينى حتى خون دماغ هولناك را بند مي آورد و تجربه شده ى نگارنده مي باشد.

[caption id="attachment_3201" align="alignnone" width="300"] فوايد پوست تخم مرغ[/caption]

* سائيده پوست سوخته او كه مثل آهك سفيد و از نرمى در حد غبار شده باشد و چكاندن آن با عسل در چشم جهت پاك كردن سفيدى چشم به غايت سريع الاثر مي باشد.

* خوردن پوست سائيده او به وزن نخودى با آب، مهيج باه مي باشد.

* ماليدن سائيده پوست او با عسل و سركه بر ورم باعث تحليل و فرو رفتن ورم مي شود.

* پاشيدن سائيده ى پوست تخم مرغ بر زخم، خون زخم را بند و جراحت را هر چند كهنه و بد شده باشد به هم مي آورد.

* پرده الصاق بر سفيده آن را اگر خشك كرده بسايند و با خون كبوتر بچه به رحم برسانند بازگرداننده بكارت مي باشد، يعنى تا حد بكر جمع مي كند!

* روغن تخم مرغ كه زرده آن را در تابه آهنى بر روى آتش تاب داده گرفته باشند جهت درد مقعد و بواسير و درد دندان و رويائيدن مو بغايت موثر مي باشد.

* سفيدى تخم مرغ، مغرّى و خوردن آن مولد خلط خام و لزج و ديرهضم و خوردن زرده با سفيده، موافق گرم مزاج ها است.

* خوردن زياد تخم مرغ اشتها را ساقط و هضم را معطل مي سازد، همچنين توليد سنگ كليه، بهق و كلف (لكه هاي پوستي) مي كند.

* تخم مرغ كامل سفت شده ديرهضم است و ايجاد قولنج مي كند و مصلح آن ادويه گرم و آبكامه است.

[caption id="attachment_3202" align="alignnone" width="300"] فوايد پوست تخم مرغ[/caption]

نيم بند كردن تخم مرغ

قاعده نيم بند كردن تخم مرغ سه دقيقه پس از بجوش آمدن آب مي باشد.

«جالينوس»، حدى به جهت نيم پخت كردن تخم مرغ قرار داده كه: هر گاه در آبِ جوشيده بگذارند و تا صد، شماره كنند و يا در آب سرد كرده به آتش گذارند و تا سيصد شماره نمايند، نيم پخت مى‏شود.

[caption id="attachment_3203" align="alignnone" width="300"] تخم مرغ نيم بند[/caption]

پزشك طب سنتي از تخم مرغ چه مي گويد؟

تخم مرغ در طب سنتي از جمله غذاهاي پرانرژي و زود هضم شمرده مي شود كه استفاده از آن خصوصا جهت كودكان در حال رشد توصيه مي گردد.

در خصوص جايگاه تخم مرغ در طب سنتي بايد گفت كه در طب سنتي ايران براي ارزش غذايي تخم مرغ جايگاهي ويژه در نظر گرفته شده و غذائيت آن شبيه گوشت دانسته شده است. طبيعت زرده آن مايل به گرمي و سفيده آن سردتر قلمداد شده است. در مجموع با طبيعت معتدل، در حالي كه آن را با زرده و سفيده ميل نمايند.

زرده تخم مرغ عسلي نزديك به سفتي با قوام مشابه عسل كه به اندازه كافي در معرض حرارت قرار گرفته و امكان انتقال بيماري هايي نظير سالمونلا در آن از بين رفته است در طب سنتي از جمله غذاهاي پر انرژي و زود هضم شمرده مي شود كه استفاده از آن خصوصا جهت كودكان در حال رشد توصيه مي شود. اما تخم اردك و مرغابي غليظ و دير هضم بوده و استفاده طولاني مدت از آن توصيه نمي گردد و ارزش غذايي آن نيز كمتر از تخم مرغ است.

در پايان بايد متذكر شد كه در مصرف تخم مرغ نيز مانند هر غذاي مفيد ديگر بايد جانب اعتدال نگاه داشته شود.

[caption id="attachment_3204" align="alignnone" width="300"] فوايد تخم مرغ در طب سنتي[/caption]

 

تخم مرغ٬ تخم مرغ آبپز٬ تخم مرغ براي مو٬ تخم مرغ در طب سنتي٬ تخم مرغ عسلي٬ تخم مرغ محلي٬ خواص پوست تخم مرغ٬ خواص تخم مرغ٬ خواص تخم مرغ آب پز٬ خواص تخم مرغ براي پوست٬ خواص تخم مرغ براي كودكان٬ خواص تخم مرغ براي مو٬ خواص تخم مرغ عسلي٬ خواص تخم مرغ محلي٬ خواص زرده تخم مرغ٬ خواص زرده تخم مرغ براي پوست٬ خواص زرده تخم مرغ براي رحم٬ خواص زرده تخم مرغ براي مو٬ خواص زرده تخم مرغ خام٬ خواص زرده تخم مرغ در طب سنتي٬ فئايد تخم مرغ در طب سنتي٬ فوايد پوست تخم مرغ براي مو٬ فوايد تخم مرغ


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۱:۳۲ توسط:وي پك موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :